Prognoseforudsætninger

DTU's transportforskere har i 2010 udarbejdet notatet Prognoseforudsætninger for trafikmodelberegninger med det formål at kunne sikre konsistens i modelberegningerne inden for transportområdet men også ved sammenligning med andre områder. 


For trafikmodelberegninger som for så meget andet er forudsætningerne helt afgørende for resultaterne. I bestræbelserne på at opnå så konsistente trafikberegninger og projektvurderinger som muligt udarbejdes blandt andet
Transportøkonomiske Enhedspriser og en række andre forudsætninger fra centralt hold.

På trafikmodelområdet har der ikke hidtil været en udbredt tradition for udarbejdelse af fælles forudsætninger, men det har en naturlig sammenhæng med modelbibliotek ved Data- og modelcenter.De fælles forudsætninger udarbejdes dels på det generelle niveau med en række henvisninger til officielle datakilder, dels på det konkrete niveau i form af datafiler svarende til et basisscenarium for de modeller, der findes i modelbiblioteket.

Den hidtidige fastlæggelse af prognoseforudsætninger har til en vis grad været bestemt af de respektive myndigheder, hvor der kan være meget forskellige traditioner, der ikke nødvendigvis er konsistente. Derfor har det i formuleringen af de fælles forudsætninger været vigtigt at sikre en bred opbakning.