Transportøkonomiske Enhedspriser

Transportministeriets departement har sammen med Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark udarbejdet et regneark med enhedspriser og forudsætninger til brug i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet på henholdsvis bane- og vejområdet - Transportøkonomiske Enhedspriser. Regnearket er en omlægning af det tidligere Nøgletalskatalog udgivet af ministeriet. 

Regnearket er bygget op, så enhedspriserne altid angives for et givent brugerspecificeret år. Mindre opdateringer af regnearket gennemføres årligt, så enhedspriserne altid kan beregnes i årets priser. Med mindre opdateringer menes justeringer i form af indhentning af nye tal for de økonomiske forudsætninger (eks. prisudvikling, BNP) og andre fælles forudsætninger (eks. brændstofpriser).

Regnearket opdateres løbende - senest i marts 2017. De seneste opdateringer omfatter nye kørselsomkostninger på veje, fremskrivninger af BNP, inflation og befolkning, nye priser på drivmidler og ny værdi af statistisk liv.

Kørselsomkostningerne er mere detaljeret beskrevet i et særskilt regneark. Bemærk at beløbene i dette regneark er i 2015-priser.